Vyjádření starosty města ke GraffitEko

Jedná se o odpověď pana Ing. Jindřicha Bláhy, starosty města Soběslavi, na otevřený dopis, který jsem posílal radním města a který jste si mohli přečíst i zde na Kozím notesu.

Moje odpověď na tento dopis je připojena také.

Texty jsem proložil obrázky vítězných realizací z prvního ročníku GraffitEko.

—-

Vážený pane Kozlíčku,

odpovídám na Váš dopis, kterým jste se obrátil na členy rady města ve věci akce GraffitEko 2019.

Můj postoj k této záležitosti znáte, nejsem příznivcem malování po veřejných zařízeních a budovách, tedy ani po kontejnerech na separovaný sběr. Jsem samozřejmě pro rozvoj tvůrčí a umělecké dovednosti žáků a škol i ve vztahu k záležitostem ochrany životního prostředí. Jsem také samozřejmě pro jejich prezentaci ve veřejném prostoru vhodným způsobem. Těší mě, když spolky v Soběslavi dělají akce pro širokou veřejnost.

Není mi jasné a považuji za velmi nezodpovědné, že jste akci GraffitEko v letošním roce začali organizovat bez předchozího souhlasu toho, kdo za veřejný majetek zodpovídá, v tomto případě rady města. Akce GraffitEko v minulých letech nepřinesla pouze samá pozitiva, o tom svědčí i hlasování rady města v loňském a letošním roce, kdy uvedená akce byla v loňském roce odsouhlasena s většinou jednoho hlasu (4 ze 7 pro) a letos nebyla těsně odsouhlasena (chyběl jeden hlas). Pro pořádek uvádím, že o povolení akce jste požádal e-mailem 30. 4. 2019 a Vaše žádost byla projednána na nejbližším jednání rady města, tedy 14. 5. 2019. V době podání Vaší žádosti už byla akce GraffitEko na školách organizována. Není mi také jasné, proč jste si při své návštěvě rady města 19. 2. 2019 nezjistil postoj členů rady města k akci GraffitEko 2019. Věřím, že všechny zainteresované budete o této skutečnosti informovat.

S pozdravem

Ing. Jindřich Bláha

 

Vítězný návrh prvního ročníku GraffitEko – kontejner na kov, realizace: Gymnázium Soběslav

Vážený pane starosto,

děkuji za Vaši rychlou odpověď na můj otevřený dopis!

Máte pravdu, Váš postoj k celé věci od počátku znám a velmi mne mrzí, že jste jej dosud nepřehodnotil. Obávám se, že příčina tkví i v tom, že oba máme principiálně odlišné představy o fungování města. Já věřím, že zdravé město dává prostor občanům, tedy i mladým lidem. Pro růst a rozvoj takového města, ale vlastně i občanské společnosti, je nutné lidem důvěřovat a dávat jim možnost utvářet město společně. Delegovat, zapojovat, nechat se inspirovat. A naše GraffitEko se snaží být skromným příspěvkem k formování zodpovědné a zdravě zaujaté mladé generace.

Když jej promýšlím právě v kontextu rozhovorů/dopisování si nás dvou, dochází mi, že tahle akce není jen o mladých lidech, ale je i obrazem toho, nakolik vy, jako odpovědný a dlouholetý politik důvěřujete občanům a jste schopen delegovat pravomoci na nižší úroveň tam, kde mohou být dobře a odborně rozhodnuty. Jistě, struktury města se musí rodit v rozhodnutích zastupitelů a radních, i když i zde je prostor pro spolupráci s občany, ale život města se rodí zdola, od aktivních a zdravě sebevědomých občanů všech věkových kategorií, a úloha volených zastupitelů je nelehká, mohou ho podporovat v jeho pestrosti, rozdmýchávat tvůrčího ducha, nebo jej mohou z různých důvodů omezovat či dusit.

GraffitEko je dle mého akcí, která ducha města podporuje a osvěžuje, není to neřízené bláznění, ale promyšlená tvůrčí týmová aktivita mladých lidí. A je na vás, radních, zda jí necháte prostor, nebo se ji budete snažit do posledního tahu štětcem ovládnout a řídit, případně ji zadusíte úplně.

Přál bych vám ze srdce zažít to nadšení mladých lidí, kterého jsem byl při GraffitEko svědkem. Mohou vám ho tlumočit učitelky a učitelé výtvarné výchovy, děti, studentky a studenti, kteří se do akce zapojili. Chce to jen otevřené oči, uši a mysl. Odměnou vám bude příval pozitivní energie a radost z radosti druhých.

Dovolte mi, abych se vyjádřil k Vašim výčitkám k akci.

Zmiňujete často negativní dopady, ale neuvádíte konkrétní případy. S tím je těžká práce. Máte na mysli stížnosti občanů? Byly to skutečně desítky podnětů, zástupy stěžovatelů? Pak se ale musím ptát, proč nedoputovaly na Komisi ŽP a OH, proč jste konkrétní stěžovatele neodkázal na Soběslávku nebo přímo na mě? Nebo to byly dílčí výtky, které se daly řešit vysvětlením nebo úpravou pravidel GraffitEko?

Žádná akce se neobejde bez negativních ohlasů a já si nedělám iluze, že jsou všichni nadšení. Rozhoduji se ale, vážím, zda jsou negativa opravdu v převaze a na základě zkušenosti dvou proběhlých ročníků si troufám tvrdit, že naopak převažují  pozitiva. Ohlasy zapojených lidí, jejich spolužáků, kolegů, lidí na ulici, reakce na sociálních sítích. Dokonce i během hlasování radních jsem zažil názorový obrat od mírně skeptického postoje k souhlasu.

Pokud se podívám na hlasování o akci v předešlých letech, neshledávám negativní vývoj. GraffitEko 2 bylo schváleno většinou hlasů, čtyři hlasy proti dvěma, jeden radní se zdržel hlasování bez udání důvodu. Během prvního ročníku pak bylo hlasování obdobné (4:1, dva radní tehdy na zasedání chyběli). Návrhy byly navíc vždy projednány odborným orgánem rady města, v tomto případě Komisí ŽP a OH, a ta je vždy radě města doporučila schválit.

Akci GraffitEko pořádáme ve spolupráci se školami. Témata i týmy se připravují od začátku roku s ohledem na možnosti zapojených účastníků. Město do akce vstupuje až jako poskytovatel příležitosti v podobě čtyř plechových kontejnerů a jako účastník výběrové komise vítězných návrhů (tam měla rada vždy jednoho zástupce). Loňské zasedání rady města, kde se o GraffitEko rozhodovalo, se konalo téměř na den přesně jako letos. Nezmínil jste tehdy nevhodné načasování žádosti. Dva ročníky proběhly bez připomínek tohoto charakteru. Nemohu se, i právě díky této zkušenosti, ubránit pocitu, že argumentace termíny podání žádosti není v tomto případě na místě, odvádí pozornost a neřeší podstatu.

Říkáte, že jsem byl nezodpovědný. Já bych řekl, že jsem byl naivní a věřil jsem v dobrou věc. Věřil jsem v to, že dva bezproblémové ročníky, kdy se nekonal žádný z černých scénářů, které jsme promýšleli, jsou dostatečnou zárukou, aby rada města dala na doporučení Komise ŽP a OH důvěru školám, mladým lidem a sedmičlenné výběrové porotě. Věřil jsem v delegaci pravomocí, v otevřené město. Věřil jsem, že administrativní procedury jsou prostředkem k usnadnění spolupráce a ne k tvorbě překážek.

A vzhledem k nerozhodnému hlasování stále věřím, že GraffitEko má naději a my si budeme moci stejně jako u prvního ročníku říct, že Soběslav nás baví.

S pozdravem

Zdeněk Kozlíček

Vítězný návrh prvního ročníku GraffitEko – kontejner na sklo, realizace: ZŠ E. Beneše

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.